Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Podpisem elektronicznym możemy sygnować pocztę e-mail lub inne dokumenty wirtualne. Dzięki posługiwaniu się podpisem elektronicznym przesyłane dokumenty elektroniczne docierają do adresatów w stanie nienaruszonym. Każda, nawet przypadkowa, zmiana w treści przesyłki jest sygnalizowana przez komputer odbiorcy.

 

Podpis elektroniczny to dodatkowa informacja dołączona do wiadomości służąca do weryfikacji jej źródła. Podpisy elektroniczne korzystają z kryptografii asymetrycznej – tworzona jest para kluczy, klucz prywatny i klucz publiczny – klucz prywatny służy do podpisywania wiadomości, klucz publiczny natomiast do weryfikowania podpisu.

 

Podpis elektroniczny to ogólna nazwa różnych technik potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości jego nadawcy przy wymianie informacji drogą elektroniczną. Podpis elektroniczny musi spełnić te same warunki co podpis zwykły, tzn. powinien być trudny lub niemożliwy do podrobienia, stwarzać możliwość weryfikacji i trwale łączyć się z dokumentem. Praktyczne formy podpisów cyfrowych stały się dostepne dzięki rozwojowi kryptografii z kluczem publicznym i podlegają na dołączeniu do dokumentu skrótu, zaszyfrowanego kluczem prywatnym strony podpisującej.” Tak intrpretuje to Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna.

 

Upraszczając chodzi o to, aby odbiorca miał pewność, że dokument wysłany drogą elektroniczną i podpisany elektronicznie pochodził od konkretnego nadawcy oraz aby wiadomość nie uległa zmianie bez naszej wiedzy.

 

Jeśli chodzi o integralność podpisanej wiadomości, w praktyce wygląda to tak, że gdybyśmy chcieli zmienić chociaż jedno słowo lub znak (np. dopisali spację), będzie to od razu możliwe do wykrycia. Z tego właśnie powodu można rzec, że podpis elektroniczny jest znacznie bardziej bez­pieczny od podpisu tradycyjnego. Możliwa jest bowiem zmiana na dokumencie papierowym dokonana już po jego podpisaniu, tzn. można coś dopisać na kartce i jest to w praktyce nie do wykrycia. Podpis elektroniczny daje nam tą pewność, że nic w dokumencie już podpisanym nie zostało zmienione.

 

Jedną z najważniejszych cech elektronicznego podpisu jest poufność, czyli możliwość zaszyfrowania dokumentów. W praktyce oznacza to, że wiadomość e­mail oraz dane w niej zawarte może odczytać tylko jedna osoba, dokładnie ta, do której owa wiadomość jest adresowana.

 

Niewątpliwie bardzo ważną sprawą w dokumentach jest data ich stworzenia. Każdy dokument papierowy opatrzony jest datą, co ma ogromne znaczenie. Trudno sobie wyobrazić, żeby zawrzeć umowę i nie opatrzyć jej datą wejścia w życie jej postanowień. Otóż podpis elektroniczny daje nam możliwość przypisania danej wiadomości dokładnego czasu, otrzymanego na podstawie wzorców atomowych, co uniemożliwia dokonanie nadużyć związanych z datą nadania dokumentu.

 

Zapraszamy na stronę sklepu
lub do naszego biura :
Bydgoszcz ul. Jesionowa 2
w celu zamówienia własnego podpisu elektronicznego.