Przejdź do treści

Monitoring rynku e-podpisu – luty 2021

1. Rozszerzenie katalogu dokumentów, które będzie można podpisać elektronicznie:

  • Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ws. sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
  • Jak wyjaśniono, celem nowych przepisów jest m.in. rozszerzenie katalogu dokumentów, które można m.in. podpisać elektronicznie.
  • Zgodnie z projektem podpisem elektronicznym będzie można też opatrzyć zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28) oraz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), jeśli są one przesyłane przez portal podatkowy.

2. PIIT: Stanowisko dot. akceptacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych:

  • Rekomendacje zawarte w dokumencie powodują, że strona, która w wyniku walidacji podpisu kwalifikowanego otrzymała niejednoznaczny wynik może skorzystać z zamieszczonych w dokumencie wskazówek dotyczących jego interpretacji pozwalających jednoznacznie zaakceptować lub odrzucić taki dokument biorąc jednocześnie pod uwagę poziom ryzyka biznesowego i prawnego związany z danym dokumentem.
  • Ze wskazówek zawartych w dokumencie mogą skorzystać przedsiębiorstwa, organizacje oraz administracja, czyli wszystkie podmioty, które przyjmują dokumenty podpisane elektroniczne. Element walidacji podpisów dotyczy bardzo często podmiotów administracji publicznej, a zwłaszcza dokumentacji przesyłanej poprzez wykonawców do zmawiającego w ramach zamówień publicznych.

3. Wystartował e-Urząd Skarbowy:

  • Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchamiają internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl.
  • W jednym miejscu będzie można załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.
  • Serwis budowany jest etapami do września 2022 r.
  • Serwis jest dedykowany podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Wraz z dodawaniem funkcjonalności, grupa użytkowników będzie obejmować kolejne wyżej wspomniane grupy.