Przejdź do treści

Monitoring rynku e-podpisu – Maj 2021

Jak prawidłowo złożyć i podpisać ofertę w zamówieniach publicznych – opinia UZP.

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię dotyczącą elektronicznego podpisywania ofert w zamówieniach publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2021 roku każde zamówienie oraz konkurs publiczny, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł (bez podatku VAT), jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym. Natomiast oferta w postępowaniach o wartości równej lub wyższej niż progi unijne musi zostać opatrzona podpisem kwalifikowanym! Obecnie progi unijne są różne w zależności od tego, czy zamówienie dotyczy robót budowlanych, dostaw i usług czy też usług społecznych. Informacje o wysokości progów unijnych publikuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Przedsiębiorca startujący w przetargu powinien złożyć swój podpis bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.

Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu!

Szczegóły: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf

Administracja i bankowość liderami e-podpisu w UE

Komisja Europejska przeprowadziła badania wśród państw członkowskich UE, z których wynika, że obecnie e-podpis jest najczęściej używany w sektorze publicznym oraz bankowości.

Pod koniec marca 2021 r. opublikowała najważniejsze wyniki uzyskane z ankiet wypełnionych przez przedstawicieli krajów uczestniczących (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Badanie dotyczyło okresu 2019 r. w wyniku, którego uzyskano następujące informacje:

– 77% wszystkich krajów w pełni wdrożyło eIDAS do swojego prawa krajowego;

– 33% wszystkich krajów zezwoliło na stosowanie podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych w swoim krajowym portalu kompleksowej obsługi e-administracji;

– główni dostawcy certyfikatów do podpisywania są rozmieszczeni prawie równomiernie między sektorem publicznym (47%) i prywatnym (53%).

Szczegóły: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2021/03/18/EU+Member+State+insight+into+eIDAS+and+eSignature+adoption

Bank Gospodarstwa Krajowego rekomenduje używanie podpisu kwalifikowanego

BGK informuje o możliwości skorzystania z podpisu kwalifikowanego w kontaktach z bankiem. W materiale wskazane są korzyści dla klienta oraz instytucji, a także informacje  czym jest podpis kwalifikowany, jak go uzyskać i z niego korzystać.

Szczegóły: https://www.bgk.pl/dla-klienta/podpis-kwalifikowany/#c19645