Przejdź do treści

Zamówienia publiczne 2021 – elektronizacja

1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych, jednym z założeń jest wprowadzenie ich elektronizacji oraz opatrzenie dokumentów podpisem elektronicznym. Wprowadzane zmiany spowodują, że każde zamówienie i konkurs publiczny, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł (bez podatku VAT) będzie się odbywało elektronicznie, co oznacza konieczność utworzenia dokumentacji w formie cyfrowej zarówno przez zamawiającego jak i wykonawcę. Oferta w postępowaniach o wartości równej lub wyższej niż progi unijne musi być sporządzona w formie elektronicznej, czyli jako plik cyfrowy podpisany podpisem kwalifikowanym. Natomiast oferta w postępowaniach o niższej wartości nie musi być składana w formie elektronicznej, w tym przypadku dopuszczalna jest postać elektroniczna, czyli dokument musi pozostawać plikiem elektronicznym, ale może zostać opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym. Obecnie progi unijne są różne w zależności czy są to roboty budowlane, dostawy i usługi czy usługi społeczne.

Gdzie są publikowane ogłoszenia o zamówieniach publicznych?

Udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Udzielenie zamówienia poniżej progów unijnych wymaga zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamawiający może udostępnić ogłoszenie w inny sposób. Ogłoszenia zazwyczaj publikowane są poprzez miniPortal UZP lub na portalach komercyjnych np. platformazakupowa.pl.

W jaki sposób są składane oferty?

Przekazywanie ofert czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowa informacja, jak złożyć ofertę w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajduje się zawsze w dokumentacji tego postępowania.

Oferta w postępowaniach o wartości równej lub wyższej niż progi unijne musi być sporządzona w formie elektronicznej, czyli jako plik cyfrowy podpisany podpisem kwalifikowanym.

Oferta w postępowaniach o niższej wartości nie musi być składana w formie elektronicznej. Dopuszczalna jest w tym przypadku postać elektroniczna, czyli dokument musi pozostawać plikiem elektronicznym, ale może zostać opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W tym przypadku nie trzeba podpisywać oferty podpisem kwalifikowanym.