Przejdź do treści

Monitoring rynku E-podpisu – Czerwiec 2021

– Startuje nowy eKRS – wszystkie wnioski składane będą wyłącznie elektronicznie

1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o KRS, w związku z tym wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców trzeba będzie składać elektronicznie. Ustawa nowelizująca przewiduje pełną cyfryzację postępowania rejestrowego i prowadzenia akt rejestrowych spółek wpisanych do KRS. Wnioski wymagać będą podpisania za pomocą podpisu elektronicznego. Dopuszczalna jest wyłącznie ścieżka elektroniczna. Wniosek złożony w innej postaci (np. na papierowym formularzu) zostanie zwrócony. Katalog e-usług związanych z rejestrem obejmuje obecnie m.in.:

– składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS;

– składanie pism procesowych do sądu rejestrowego;

– zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF;

– przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych;

– udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.

Z nowego e-KRS można korzystać za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych (prs.ms.gov.pl) oraz repozytorium akt rejestrowych (rar.ms.gov.pl).

 Od 1 lipca 2021r. wchodzi w życie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. Dotyczy to praktycznie każdego obywatela, firmy, jednostki lub instytucji, która posiada w naszym kraju. Wymagana dokumentacja może zostać przesłaną drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego.

– E-podpis wśród 30 trendów, które zmienią obraz MŚP w Polsce

EFL opublikował ciekawe dane dotyczące e-podpisu, umieścili go wśród 30 trendów, które zmienią obraz MŚP w Polsce, jest też trend wskazujący, że cyfrowe dokumenty staną się standardem za 3 lata. Z wyników badań wynika, że z e-podpisu korzysta z już co piąty przedsiębiorca, a 64% planuje wdrożenie tego rozwiązania w ciągu maksymalnie 3 lat. Tempo wdrażania e-podpisu jest zdeterminowane wielkością organizacji – korzysta z niego najwięcej mikro przedsiębiorców (29%), podczas gdy w małych firmach ten odsetek wynosi 18%, a w średnich 22%. Wśród branż prym wiodą dziś usługi – prawie co trzecia firma już jest „e” oraz handel – co czwarta. W transporcie i logistyce tylko co dziesiąta działa już z podpisem cyfrowym.